Fiche artistique :

 • Mori Masayuki: Genjurô
 • Kyô Machiko: Mme Wakasa
 • Tanaka Kinuyo: Miyagi
 • Ozawa Sakae: Tôbei
 • Ikio Sawamura : Genichi
 • Mito Mitsuko: Ohama
 • Môri Kikue: Ukon
 • Kagawa Ryosuke: le maître du village
 • Onoe Eigoro: valet
 • Date Saburo: vassal
 • Aoyama Sugisaku: vieux prêtre

Fiche technique :

 • Titre original : Ugetsu monogatari
 • Réalisation : Mizoguchi Kenji
 • Scénario : Kawaguchi Matsutarô, Yoda Yoshikata, Akinari Ueda (roman)
 • Directeur artistique : Ito Kisaku
 • Montage : Miyata Mitsuji
 • Musique : Fumio Hayasaka, Mochizuki Tamekichi, Saitô Ichirô
 • Production : Masaichi Nagata
 • Images : Kazuo Miyagawa
 • Distribution : Films Sans Frontières
Les Contes de la lune vague après la pluie - Film de Kenji Mizoguchi (Ugetsu Monogatari)
Distribué par Films sans Frontières